Zasady egzaminowania

Kategoria B (samochody osobowe)

j

Egzamin teoretyczny

Zasady ogólne

Egzamin prowadzony jest w formie testu komputerowego i polega na wskazaniu przy pomocy urządzenia egzaminacyjnego prawidłowych odpowiedzi na wyświetlane systemem losowym pytania ujęte w banku pytań zapisanych w formie elektronicznej i zatwierdzonych przez ministerstwo. Kandydat na kierowcę, podczas egzaminu powinien odpowiedzieć na 32 zróżnicowane pytania.

20 z nich dotyczyć będzie zagadnień z wiedzy podstawowej. W tej grupie zagadnień znajdziemy:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

Kolejne 12 pytań to pytania z wiedzy specjalistycznej. Tutaj mamy:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego

Udzielanie odpowiedzi na pytania z wiedzy ogólnej polega na wyborze jednej z dwóch zaproponowanych odpowiedzi, oznaczonych wyrazami TAK lub NIE. Według regulaminu egzaminu, na przeczytanie treści pytania z wiedzy ogólnej kursant ma 20 sekund, na udzielenie odpowiedzi 15 sekund.

W przypadku pytań z wiedzy specjalistycznej odpowiedź polega na wyborze jednej odpowiedzi z trzech zaproponowanych oznaczonych literami A, B, C. Każde pytanie w tej grupie ma przypisaną mu liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi: 3, 2 lub 1 punkt. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

Kandydat na kierowcę zda egzamin z części teoretycznej, jeśli uzyska co najmniej 68 punktów. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Egzamin praktyczny

Uwagi ogólne

Egzamin praktyczny przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej egzaminowanej osoby. Obejmuje sprawdzenie umiejętności wykonywania podstawowych manewrów na wydzielonym z ruchu placu oraz umiejętności kierowania pojazdem w ruch drogowym.

Egzaminator przed rozpoczęciem egzaminu sprawdza tożsamość osób, które zdają tylko egzamin praktyczny a następnie omawia szczegółowo zasady prowadzenia egzaminu podając:

 • zadania do wykonania na placu manewrowym
 • elementy zadań podlegające ocenie
 • warunki uzyskania oceny pozytywnej z wykonywania manewrów podstawowych
 • ogólne zasady realizacji zadań podczas jazdy w ruchu drogowym i sposób wydawania poleceń
 • ogólne kryteria oceny jazdy miejskiej

Podczas jazdy w ruchu drogowym egzaminator przekazuje osobie ubiegającej się o prawo jazdy polecenia dotyczące tylko zmiany kierunku jazdy (jeżeli znaki drogowe tego nie precyzują).

Polecenia te powinny być wydawane z odpowiednim wyprzedzeniem i nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu lub powodować zagrożenie jego bezpieczeństwa.

Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie przez osobę egzaminowaną tego samego zadania egzaminacyjnego lub spowodowanie przez nią bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym powoduje negatywny wynik egzaminu i jego przerwanie.

Egzamin na placu manewrowym

Absolwenci kursów na prawo jazdy bezpośrednio po ogłoszeniu, iż otrzymali pozytywny wynik egzaminu teoretycznego udają się na pierwszą część egzaminu praktycznego, która odbywa się na placu manewrowym. Kandydat na kierowcę musi tam wykonać określone zadania egzaminacyjne:

I. PRZYGOTOWANIE DO JAZDY, SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW POJAZDU ODPOWIEDZIALNYCH BEZPOŚREDNIO ZA BEZPIECZEŃSTWO JAZDY, PŁYNNE RUSZENIE

1. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

 • poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe)
 • poziom płynu chłodzącego
 • poziom płynu hamulcowego
 • poziom płynu w zbiorniczku od spryskiwaczy – osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu
 • działanie sygnału dźwiękowego
 • działanie świateł zewnętrznych pojazdu

Sprawdzeniu podlegają dwie czynności z powyżej wymienionych podane na karcie egzaminacyjnej.

2. Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, sprawdzenia czy drzwi pojazdu są zamknięte,

 • w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
 • w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem
 • zagłówki powinny być ustawione blisko za głową i na jej wysokości

3. upewnienie się o możliwości jazdy

 • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • ocena sytuacji wokół pojazdu

4. Płynne ruszenie

 • opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego,
 • łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.

II. JAZDA PASEM RUCHU DO PRZODU I DO TYŁU

1. Pozycja pojazdu na początku pasa ruchu w kopercie.

2. Płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu ( w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka)

3. Nieprzejeżdżanie przez linie, i nienajeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających pole zatrzymania pojazdu)

4. Zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

III. RUSZANIE Z MIEJSCA DO PRZODU NA WZNIESIENIU

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0.2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Jeśli zdasz manewry, czeka cię druga część egzaminu praktycznego – jazda w ruchu miejskim. Odbywa się ona bezpośrednio po przejechaniu placu manewrowego więc nie zapomnij poprawić lusterek wstecznych. Jest to dokładnie to samo co robiłeś w czasie kursu. Jazda egzaminacyjna powinna trwać minimum 40 minut. W tym czasie wykonasz tzw “program egzaminacyjny” (o nim w następnym rozdziale “Egzamin w ruchu miejskim”).

Mamy nadzieję że po jeździe egzaminacyjnej usłyszysz – “dziękuję nie mam żadnych uwag”. Następnie wrócisz do W.O.R.D. i wypiszesz druk na prawo jazdy oraz zdecydujesz czy sam odbierasz prawo jazdy czy chcesz je otrzymać pocztą. Termin oczekiwania do 30-tu dni.

Jeżeli jednak zdarzy się, że nie zdasz egzaminu praktycznego, będziesz musiał zapisać się na egzamin poprawkowy w W.O.R.D.. Wynik egzaminu teoretycznego jest ważny przez 6 miesięcy. W tym czasie poprawka będzie tylko z jazdy (w tym manewrów na placu, nawet jeśli poprzednio je zdałeś).

Egzamin w ruchu miejskim

1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:

 • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
 • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

3. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

4. Przejazd przez skrzyżowania:

 • równorzędne (trzy- i czterowylotowe)
 • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (A7, B20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c)
 • z sygnalizacją świetlną
 • na których ruch odbywa się wokół wyspy
 • dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*

5. Przejazd przez przejścia dla pieszych

6. Wykonanie manewrów:

a) parkowanie prostopadłe lub skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)

 • miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie Egzaminowanej,
 • po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczania pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
 • parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego, lub,

b) parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem – wyjazd przodem

 • miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
 • długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,
 • w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,
 • po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.

c) zawracanie na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej – możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) – zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego

 • miejsce do zawracania wyznacza egzaminator

7. Przejazd przez torowiska tramwajowe** i kolejowe* oraz obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.

8. Wykonywanie manewrów:

 • wyprzedzania, omijania, wymijania
 • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu

9. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)

10. Hamowanie awaryjne

 • manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

11. Właściwa zmiana biegów – jazda energooszczędna

 • hamowanie silnikiem przy zatrzymaniu i zwalnianiu

* – Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

** – Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Oceniając kwalifikacje osoby egzaminowanej egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

 • sposób wykonywania manewrów na drodze
 • zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego
 • umiejętność oceniania potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze
 • skuteczność reagowania w przypadku powstawania zagrożenia
 • dynamikę i kulturę jazdy
 • sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem

Naruszenia przepisów ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy:

1) Kolizja drogowa

2) Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

3) Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.

4) Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.

5) Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnie drogi, na którą wjeżdża pojazd.

6) Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.

7) Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.

8) Niezastosowanie się do:

 • sygnałów świetlnych
 • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania Ruchem
 • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

9) Niezastosowanie się do znaków:

 • zakaz wjazdu
 • zakaz ruchu w obu kierunkach
 • zakaz skręcania w lewo
 • zakaz skręcania w prawo
 • nakaz jazdy
 • linia podwójna ciągła

10) Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

 • na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej,
 • na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu,
 • pojazdom szynowym,
 • rowerzystom,
 • podczas zmiany pasa ruchu,
 • w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
 • podczas włączania się do ruchu,
 • podczas cofania.

11) Naruszenie zakazu zawracania.

12) Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.

13) Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.

14) Naruszenie zakazu wyprzedzania:

 • na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
 • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wniesienia,
 • na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
 • na skrzyżowaniach,
 • na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
 • na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15) Niezastosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania.

16) Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

 

Kategoria A i A1 (motocykle)

 

j

Egzamin teoretyczny

Zasady ogólne

Egzamin prowadzony jest w formie testu komputerowego i polega na wskazaniu przy pomocy urządzenia egzaminacyjnego prawidłowych odpowiedzi na wyświetlane systemem losowym pytania ujęte w banku pytań zapisanych w formie elektronicznej i zatwierdzonych przez ministerstwo. Kandydat na motocyklistę, podczas egzaminu powinien odpowiedzieć na 32 zróżnicowane pytania.

20 z nich dotyczyć będzie zagadnień z wiedzy podstawowej. W tej grupie zagadnień znajdziemy:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

Kolejne 12 pytań to pytania z wiedzy specjalistycznej. Tutaj mamy:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego

Udzielanie odpowiedzi na pytania z wiedzy ogólnej polega na wyborze jednej z dwóch zaproponowanych odpowiedzi, oznaczonych wyrazami TAK lub NIE. Według regulaminu egzaminu, na przeczytanie treści pytania z wiedzy ogólnej kursant ma 20 sekund, na udzielenie odpowiedzi 15 sekund.

W przypadku pytań z wiedzy specjalistycznej odpowiedź polega na wyborze jednej odpowiedzi z trzech zaproponowanych oznaczonych literami A, B, C. Każde pytanie w tej grupie ma przypisaną mu liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi: 3, 2 lub 1 punkt. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

Kandydat na motocyklistę zda egzamin z części teoretycznej, jeśli uzyska co najmniej 68 punktów. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Egzamin praktyczny

Uwagi ogólne

Egzamin praktyczny przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej egzaminowanej osoby. Obejmuje sprawdzenie umiejętności wykonywania podstawowych manewrów na wydzielonym z ruchu placu oraz umiejętność kierowania motocyklem w ruchu drogowym.

Egzaminator przed rozpoczęciem egzaminu sprawdza tożsamość osób, które zdają tylko egzamin praktyczny a następnie omawia szczegółowo zasady prowadzenia egzaminu podając:

 • zadania do wykonania na placu manewrowym,
 • elementy zadań podlegające ocenie,
 • warunki uzyskania oceny pozytywnej z wykonywania manewrów podstawowych,
 • ogólne zasady realizacji zadań podczas jazdy w ruchu drogowym i sposób wydawania poleceń,
 • ogólne kryteria oceny jazdy miejskiej.

Podczas jazdy w ruchu drogowym egzaminator przekazuje osobie ubiegającej się o prawo jazdy polecenia dotyczące tylko zmiany kierunku jazdy (jeżeli znaki drogowe tego nie precyzują). Polecenia te powinny być wydawane z odpowiednim wyprzedzeniem i nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu lub powodować zagrożenie jego bezpieczeństwa.

Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie przez osobę egzaminowaną tego samego zadania egzaminacyjnego lub spowodowanie przez nią bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym powoduje negatywny wynik egzaminu i jego przerwanie.

Pamiętaj! Egzaminator musi pozwolić Ci zapoznać się z motocyklem i spróbować jak się go prowadzi. Jeżeli nie zaliczyłeś jakiegoś manewru i oblałeś, masz prawo spróbować przejechać pozostałe (już niestety poza konkursem).

Egzamin w ruchu miejskim

1. Włączanie się do ruchu – przestrzeganie pierwszeństwa przejazdu

2. Postępowanie podczas jazdy po odcinkach dróg miedzy skrzyżowaniami:

 • dostosowanie prędkości do warunków na drodze
 • właściwa dynamika jazdy
 • utrzymywanie prostoliniowego kierunku jazdy
 • wybór właściwego pasa ruchu (jazda możliwie blisko prawej krawędzi jezdni)
 • utrzymywanie właściwych odstępów od innych pojazdów
 • uwzględnianie zachowania innych kierujących pojazdami i właściwe reagowanie na dawane przez nich sygnały
 • sygnalizowanie zamierzonych manewrów
 • podejmowania decyzji i sposób wykonywania manewrów wymijania , omijania i wyprzedzania

3. Postępowanie w rejonach przejść dla pieszych:

 • zachowanie szczególnej ostrożności
 • respektowanie praw pieszych znajdujących się na przejściach
 • kultura jazdy

4. Postępowanie wobec pieszych (w tym dzieci) znajdujących się na drodze poza przejściami dla pieszych:

 • stosowanie zasady ograniczonego zaufania
 • respektowanie praw pieszych przy skręcaniu w drogę poprzeczną oraz przy przejeżdżaniu przez chodnik
 • zachowanie w rejonach szkół i placów zabaw dla dzieci

5. Postępowanie w rejonach przystanków komunikacji zbiorowej:

 • umożliwienie włączania się do ruchu autobusom ruszającym z przystanków
 • zachowanie przy przystankach tramwajowych bez wysepek dla pasażerów (sposób i miejsce zatrzymania pojazdu, gdy na przystanku stoi tramwaj)
 • zwracanie uwagi i reagowanie na zachowanie pieszych

6. Postępowanie w rejonach przejazdów kolejowych i tramwajowych:

 • zachowanie szczególnej ostrożności,
 • miejsce i sposób zatrzymania pojazdu w zależności od sytuacji w ruchu i sposobu oznakowania przejazdu,

7.Postępowanie przy przejeżdżaniu przez skrzyżowania:

 • wybór właściwego pasa ruchu w zależności od kierunku jazdy
 • sygnalizowanie zamierzonych manewrów
 • prawidłowość toru jazdy
 • przestrzeganie zasad pierwszeństwa przejazdu
 • stosowanie się do sygnałów świetlnych i dawanych przez kierującego ruchem
 • sposób i miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną (w zależności od nadawanych sygnałów) oraz na wlotach dróg podporządkowanych
 • wybór właściwego pasa ruchu po wykonaniu zadanego manewru

8. Stosowanie się do znaków drogowych pionowych i poziomych:

 • przestrzeganie zakazów i nakazów
 • właściwe reagowanie na znaki ostrzegawcze i informacyjne
 • respektowanie oznakowania poziomego

9. Sposób operowania hamulcami, sprzęgłem, manetką gazu, dźwignią zmiany biegów przy:

 • ruszaniu
 • hamowaniu i zatrzymywaniu pojazdu
 • zmianie biegów na niższy lub wyższy
 • hamowaniu silnikiem

10. Posługiwanie się urządzeniami pojazdu:

 • kierunkowskazami
 • światłami zewnętrznymi
 • urządzeniami pomocniczym